Chính sách bảo mật

Quy định về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng (Khách hàng) trong thương mại điện tử này (sau đây còn gọi tắt là: “Chính sách bảo mật thông tin”) nhằm đảm bảo cho hoạt động thu thập, xử lý, quản lý, sử dụng thông tin cá nhân, bí mật kinh doanh của Khách hàng, đối tác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng về bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia thực hiện đăng ký, sử dụng dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô hoặc xe gắn máy của Công ty Cổ phần BE GROUP được công bố trên trang thông tin điện tử (website: www.be.xyz) và/hoặc Ứng dụng (di động) cung cấp Dịch vụ thương mại điện tử của Công ty.

Chính sách này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.